Bestuur

Organisatie

Stichting Kennisnetwerk Amsterdam is een netwerk van partijen en personen die betrokken zijn bij de maatschappelijke ontwikkeling van Amsterdam. Op dit moment bestaat het netwerk uit ruim 40 partijen: Amsterdamse woningcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstellingen, stadsdelen, ondernemingen en gemeentelijke diensten.

Het Kennisnetwerk Amsterdam verbindt mensen en partijen uit het maatschappelijk middenveld van Amsterdam op inspirerende wijze en belicht actuele onderwerpen door middel van het organiseren van bijeenkomsten,

debatten en excursies en het uitbrengen van publicaties. De activiteiten zijn gericht op het formuleren van praktische oplossingen en de vorming van nieuwe coalities voor alle partijen die een actieve rol spelen in de buurt.

 

Functie omschrijving

Het Kennisnetwerk Amsterdam is een stichting, met donateurs. Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers van deze donateurs en anderen met voor het Kennisnetwerk Amsterdam relevante kennis en ervaring. Kerntaken van het bestuur zijn het vaststellen van het jaarplan, de begroting en de jaarrekening, het aansturen van het programmabureau (tweemaal 0,2 fte voor de praktische uitvoering van het programma), de positionering van de stichting, het vertegenwoordigen van de stichting naar derden en het uitbreiden van het netwerk van betrokkenen. Het bestuur heeft een programmacommissie voor de inhoudelijk invulling van het programma en het reeds genoemde programmabureau voor de praktische uitvoering.

 

Functieprofiel

Bestuursleden zijn betrokken bij de maatschappelijke ontwikkeling van Amsterdam in het algemeen en hebben interesse in het niveau van de buurt in het bijzonder. Bestuursleden hebben professionele kennis van de bestuurlijke vraagstukken en uitdagingen van deze stad en hebben de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan oplossingen hiervoor.

 

Samenstelling bestuur

Bestuurders zijn afkomstig uit de corporatiesector, de overheidssector, de sector van het maatschappelijk ondernemen, welzijnssector, zorgsector en de onderwijssector en / of beschikken zij over een groot en relevant netwerk en / of over specifieke expertise.

 

Randvoorwaarden

Het betreft onbezoldigde functies, met een tijdinspanning van ca. twee uren per week. Het Kennisnetwerk Amsterdam past de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening toe.

 

Financiële verantwoording

Het Kennisnetwerk Amsterdam laat geen externe accountant de financiële vastlegging controleren. Wel is de penningmeester een registeraccountant, kent het bestuur een kascontrolecommissie die de boeken controleert en staat het de stichtingsraad vrij om, voorafgaand aan het goedkeuren van de jaarstukken, zelf de boeken door te nemen.

 

Bestuursleden

 

Patrick van BeverenVoorzitter

Geslacht: Man
Functie: Teamleider Leefomgeving, afdeling Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam
Nevenfuncties: Voorzitter MR 14e Montessorischool De Jordaan
Datum van aantreden: 24-09-2012 (de facto)
Datum van herbenoeming: 19-08-2015
Datum van aftreden: 24-09-2015 (de facto) | 19-08-2018
Honorering: Vrijwillige basis

 

Tamar HagbiSecretaris

Geslacht: Vrouw
Functie: Manager Interne beheersing en Verbetermanagement, De Key
Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Beter Buren
Datum van aantreden: 24-09-2012 (de facto)
Datum van herbenoeming: 19-08-2015
Datum van aftreden: 24-09-2015 (de facto) | 19-08-2018
Honorering: Vrijwillige basis

 

Cindy RabePenningmeester

Geslacht: Vrouw
Functie: Registeraccountant
Nevenfuncties:
Datum van aantreden: 07-11-2014
Datum van herbenoeming: 07-11-2017
Datum van aftreden: 07-11-2020
Honorering: Vrijwillige basis

 

Corine van de Burgt Algemeen bestuurslid

Geslacht: Vrouw
Functie: Directeur De Omslag
Nevenfuncties:
Datum van aantreden: 01-02-2018
Datum van aftreden: 01-02-2021
Honorering: Vrijwillige basis

 

Alle van Steenis – Algemeen bestuurslid

Geslacht: Man
Functie: Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Nevenfuncties:
Datum van aantreden: 01-02-2018
Datum van aftreden: 01-02-2021
Honorering: Vrijwillige basis